slide
Als hoofdtaak bestaan de taken van de bewindvoerder uit het beheren, beschermen van het vermogen van de client. Wij moeten er voor zorgen dat het vermogen dat door de kantonrechter onder bewind is gesteld in stand blijft en goed wordt beheerd. Jaarlijks leggen wij hierover verantwoording af aan de kantonrechter.

Onderbewindstelling

Wat zijn de taken van een bewindvoerder?

 

Als hoofdtaak bestaan de taken van de bewindvoerder uit het beheren en beschermen van het vermogen van de client. Wij moeten er voor zorgen dat het vermogen dat door de kantonrechter onder bewind is gesteld in stand blijft en goed wordt beheerd. Jaarlijks leggen wij hierover verantwoording af aan de kantonrechter. In de rekening en verantwoording komt onder meer naar voren:

 

- Het ontvangen inkomen.

- Het totaalbedrag van de vaste lasten.

- Een overzicht van de betaalde schulden (indien van toepassing).

- Een overzicht van de nog te betalen schulden (indien van toepassing).

- Het saldotegoed van het begin en het eind van de periode waarover verantwoording moet worden afgelegd.

 

De bewindvoerder voert gedurende het jaar de administratie over het vermogen dat onder zijn bewind is gesteld. Daarbij verzorgt hij onder meer de volgende zaken:

 

- De belastingaangifte.

- Het aanvragen van toeslagen.

- Het aanvragen van uitkeringen c.q. het op peil houden van het inkomen.

- Het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de lokale belastingen.

- Het correct afdragen van de eigen bijdrage aan de AWBZ.

- Het afsluiten van verzekeringen.

- De contacten met diverse instellingen.

- De doorbetaling van de vaste lasten.

- De behandeling/doorzending van de post.

- Het regelen van een oplossing voor de eventuele schulden.

 

Bij problematische schulden zullen wij contact leggen met de gemeente of bijvoorbeeld Kredietbank om een regeling te treffen voor de schulden. Ook tijdens een WSNP traject kan een beschermingsbewind zinvol zijn om de continuiteit van het WSNP traject te waarborgen.

 

Onderbewindstelling eindigt in de volgende situaties:

 

- De betrokkene kan weer zelf, eventueel met de hulp van anderen, zijn financiële belangen behartigen. In zo’n geval moet de rechter de maatregel eerst opheffen. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij de kantonrechter.
- De betrokkene overlijdt.
- De onderbewindstelling wordt door een ondercuratelestelling vervangen. Curatele is een zwaardere maatregel dan bewind. Deze maatregel is bedoeld voor mensen die niet alleen hun financiële maar ook hun persoonlijke zaken niet goed zelf kunnen behartigen.

 

U kunt zelf verzoeken om uw eigen onderbewindstelling. Een onderbewindstelling kan ook door iemand anders aangevraagd worden, daarvoor moet meestal een een medische verklaring worden overlegd. Wij verzorgen voor u het verzoekschrift en eventuele andere stukken indien onderbewindstelling aangevraagd dient te worden.

U kunt vrijblijvend een afspraak maken met ons kantoor. Wij leggen u uit wat onderbewindstelling inhoudt en kijken samen met u of onderbewindstelling voor u aangevraagd kan worden.

copyright 2013 elcx